Flow – Świece i akcesoria Sojowe

Regulamin Sklepu Internetowego Flow

§1

[Definicje]

 1. Regulamin – niniejszy dokument, określający zasady Rejestracji, składania zamówień przez Klientów oraz ich realizację przez Flow. Jednocześnie jest to regulamin o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344), jak również stanowi wzorzec umowy w myśl art. 384 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740).

 2. Flow – podmiot Instytut Makijażu Permanentnego s.c., ul. Jacka Kuronia 9/1, 10-166 Olsztyn, NIP: 739-391-61-87 świadczący usługi sprzedaży produktów znajdujących się na Stronie Internetowej za pośrednictwem sieci Internet.

 3. Sklep Internetowy – prowadzony przez Flow sklep internetowy, dostępny na Stronie Internetowej, umożliwiający dokonywanie przez Klientów zakupów Produktów za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

 4. Strona Internetowa – każda strona i podstrona znajdująca się pod adresem www.flowcandle.pl, za pośrednictwem, której realizowane są usługi Flow.

 5. Klient Indywidualny– podmiot zawierający z Flow umowę sprzedaży – konsument w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, tj. osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 6. Klient Korporacyjny – podmiot zawierający z Flow umowę sprzedaży – przedsiębiorca w rozumieniu art. 431 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny tj. osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, niebędąca osobą fizyczną, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

 7. Klient – zbiorcze określenie Klienta Indywidualnego i Klienta Korporacyjnego, zawierających umowę sprzedaży z Flow.

 8. Produkt – asortyment oferowany przez Flow za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

 9. Cennik – zestawienie kosztów poszczególnych Produktów i usług realizowanych na podstawie Regulaminu, dostępny każdorazowo na Stronie Internetowej.

 10. Rejestracja – zespół czynności dokonywanych przez Klienta celu założenia Konta Użytkownika.

 11. Konto Użytkownika – spersonalizowany panel Klienta na Stronie Internetowej służący do składania zamówień realizowanych przez Flow.

 12. Koszyk – funkcja na Stronie Internetowej dostępna po zalogowaniu się na Konto Użytkownika, za pośrednictwem której można dokonać zamówienia.

 13. Dzień roboczy – dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem sobót i niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy.

 14. Godziny Robocze – godziny od 10:00 do 16:00 w ciągu Dni Roboczych.

§ 2

[Postanowienia ogólne]

 1. Flow oferuje sprzedaż na odległość ręcznie wykonywanych świec sojowych oraz dodatków związanych z tymi produktami. Aktualny asortyment Sklepu Internetowego znajduje się każdorazowo na Stronie Internetowej.

 2. Kontakt z Flow możliwy jest:

  1. za pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: flowcandle@wp.pl,

  2. za pośrednictwem kontaktu telefonicznego pod numerem 509 218 946, w Godzinach Roboczych,

  3. za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na Stronie Internetowej.

 3. Przed rozpoczęciem korzystania z usług Flow konieczne jest zapoznanie się z Regulaminem, zaakceptowanie wszelkich jego postanowień oraz Rejestracja.

 4. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna i możliwa jest podczas Rejestracji.

§ 3

[Składanie zamówienia]

 1. Celem prawidłowego korzystania ze Strony Internetowej konieczne jest posiadanie przez Klienta komputera bądź innego urządzenia z dostępem do Internetu oraz zainstalowaną przeglądarką internetową np. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Safari.

 2. Zapoznanie się z asortymentem Sklepu Internetowego możliwe jest bez zakładania Konta Użytkownika.

 3. Korzystanie z pełnej funkcjonalności Stroni Internetowej i Sklepu Internetowego wymaga Rejestracji celem założenia Konta Użytkownika.

§ 4

[Rejestracja i Konto Użytkownika]

 1. W celu złożenia zamówienia konieczne jest posiadanie Konta Użytkownika na Stronie Internetowej.

 2. Konto Użytkownika zakładane jest w procesie Rejestracji za pośrednictwem Strony Internetowej poprzez wypełnienie dostępnego tam formularza.

 3. W toku Rejestracji Klient przekazuje Flow następujące dane:

  1. imię i nazwisko (w przypadku Klienta Indywidualnego) lub nazwę przedsiębiorstwa i NIP (w przypadku Klienta Korporacyjnego),

  2. docelowy adres dostawy zamówionych Produktów,

  3. adres e-mail i numer telefonu.

 4. Celem prawidłowego korzystania z Konta Użytkownika konieczne jest posiadanie urządzenia wskazanego w §3 ust. 1 oraz aktywnego adresu e-mail.

 5. Klient obowiązany jest podać prawidłowe dane adresowe i kontaktowe, celem umożliwienia skutecznego realizowania usług przewidzianych w Regulaminie przez Flow.

§ 5

[Składanie zamówienia]

 1. Składanie zamówień na Produkty oferowane przez Flow możliwe jest codziennie, przez 7 dni w tygodniu, przez całą dobę, za wyjątkiem przerw technicznych i konserwacyjnych Sklepu Internetowego oraz z zastrzeżeniem ewentualnych obostrzeń, ograniczeń i zakazów związanych z handlem elektronicznym wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 2. W celu złożenia zamówienia należy zalogować się na Konto Użytkownika dostępne na Stronie Internetowej (zakładka: Panel Klienta).

 3. Po zalogowaniu się na Konto Użytkownika możliwe jest dodanie do Koszyka Produktu, wybranie specyfikacji zamówienia (o ile jest to możliwe w przypadku konkretnego Produktu), sposobu dostawy oraz wybór formy płatności.

 4. Firmy dostawy realizowane przez Flow to:

  1. wysyłka kurierem;

  2. wysyłka do paczkomatu,

  3. odbiór osobisty w siedzibie Flow, tj. Instytut Makijażu Permanentnego, ul. Jacka Kuronia 9/1, 10-166 Olsztyn.

 5. Potwierdzenie złożenia zamówienia następuje poprzez wysłanie przez Flow wiadomości e-mail na adres podany przez Klienta podczas Rejestracji w ciągu jednego Dnia Roboczego. W/w wiadomość stanowi jednocześnie potwierdzenie zawarcia umowy Klienta z Flow.

 6. W momencie potwierdzenia złożenia zamówienia między Klientem a Flow zostaje zawarta umowa sprzedaży.

 7. W przypadku braku otrzymania potwierdzenia, o którym mowa w ust. 5 przyjmuje się, iż zamówienie nie zostało skutecznie złożone oraz nie doszło do zawarcia umowy. W takim wypadku zaleca się kontakt w sposób wskazany w §2 ust. 2.

 8. Flow realizuje dostawę wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 6

[Koszty zamówienia oraz płatności]

 1. Cennik Produktów oraz kosztów wysyłki dostępny jest na Stronie Internetowej.

 2. Wszelkie ceny określone zostały w Polskich Złotych oraz są cenami brutto.

 3. Na całkowitą cenę zamówienia składają się koszty: dodanych do Koszyka Produktów oraz koszty wysyłki (jeśli nie wybrano opcji odbioru osobistego, o której mowa w §5 ust. 4 lit c).

 4. Klienta obowiązuje Cennik z chwili składania zamówienia. Flow zastrzega sobie możliwość zmiany Cennika, jednakże zmiany nie mają one zastosowania do zamówień złożonych przed datą ich wejścia w życie.

 5. Klient podczas składania zamówienia wybiera jedną z form płatności online dostępnych na Stronie Internetowej.

 6. W przypadku, jeżeli Klient wybrał formę płatności „przelew internetowy” zamówienie uważa się za złożone po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Flow, co Klient potwierdza poprzez przesłanie pocztą elektroniczną stosowne potwierdzenie zrealizowanego przelewu.

 7. Flow nie przewiduje możliwości dokonania płatności przy doręczeniu zamówionych produktów (wysyłki za pobraniem) bądź przy osobistym odbiorze w siedzibie Flow.

 8. Flow wystawia Klientowi potwierdzenie dokonania zakupu oraz zapłaty w formie paragonu fiskalnego.

 9. Na wyraźne życzenie Klienta, Flow jako potwierdzenie zakupu wystawia fakturę na wskazane dane. Klient wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT w formie elektronicznej, bez podpisu odbiorcy, przesyłaną na adres e-mail podany podczas zamówienia.

§ 7

[Realizacja zamówienia]

 1. Realizacja zamówienia, na którą składają się skompletowanie i zapakowanie Produktów oraz wysyłka (ewentualnie dostarczenie Produktów do siedziby Flow – w przypadku wyboru opcji odbioru osobistego, o której mowa w §5 ust. 4 lit. c) rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty dokonanej przez Klienta.

 2. Czas realizacji zamówienia wynosi od 1 do 5 dni roboczych.

 3. Jeżeli z przyczyn niezależnych od Flow termin wskazany w ust. 2 ulegnie wydłużeniu, Klient zostanie poinformowany o tym drogą elektroniczną. Jeśli nowy termin realizacji nie zostanie zaakceptowany przez Klienta, ma on możliwość rezygnacji z zamówienia.

 4. Flow informuje Klienta o wysyłce Produktów za pośrednictwem wiadomości e-mail. W przypadku wyboru przez Klienta opcji odbioru osobistego, o którym mowa w §5 ust. 4 lit c, Flow informuje Klienta w ten sam sposób o możliwości oraz terminach odbioru zamówienia.

 5. Flow nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w wysyłce z winy podmiotu realizującego usługi przesyłek kurierskich oraz wysyłek do paczkomatu.

§ 8

[Klient Indywidualny – prawo odstąpienia]

 1. W myśl art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Klient Indywidualny ma możliwość odstąpić od umowy sprzedaży zawartej z Flow bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od doręczenia lub odebrania zamówionych Produktów.

 2. Celem realizacji prawa o którym mowa w ust. 1 Klient Indywidualny powinien złożyć w terminie tam wskazanym oświadczenie o odstąpieniu od umowy poprzez wypełnienie formularza stanowiącego załącznik do Regulaminu oraz wysłanie go do Flow na dane kontaktowe wskazane w §2 ust.2 lit. a.

 3. Do zachowania terminu, o którym mowa w ust. 1 wystarczy wysłanie stosownego oświadczenia przed jego upływem.

 4. W przypadku odstąpienia od umowy, uważa się ją za niezawartą.

 5. Flow niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia, o którym mowa w ust. 2 zwraca Klientowi Indywidualnemu wszystkie dokonane przez niego płatności z zastrzeżeniem ust. 7.

 6. Flow dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient Indywidualny, chyba, że Klient Indywidualny wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 7. Jeżeli Klient Indywidualny wybrał sposób dostawy Produktów inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Flow w momencie składania zamówienia, Flow nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi Indywidualnemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 8. Klient Indywidualny ma obowiązek zwrócić Produkty na adres Instytut Makijażu Permanentnego, ul. Jacka Kuronia 9/1, 10-166 Olsztyn niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.

 9. Klient Indywidualny ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktów objętych odstąpieniem od umowy.

 10. Klient Indywidualny ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu, np. w przypadku próby zapalenia świecy sojowej lub wosku.

 11. Klient Korporacyjny nie ma możliwości skorzystania z uprawnień wskazanych w niniejszym paragrafie.

 

Kliknij aby pobrać formularz odstąpienia od umowy

§ 8

[Reklamacja]

 1. Klient ma możliwość złożenia reklamacji, jeśli w jego ocenie usługa świadczona przez Flow została zrealizowana w sposób wadliwy.

 2. Delikatne pęknięcia, nierówności bądź też pęcherzyki powietrza w strukturze świec sojowych oferowanych do sprzedaży przez Flow, wynikają z naturalnej właściwości tego Produktu i nie mogą stanowić podstawy do złożenia reklamacji.

 3. Celem zgłoszenia reklamacji konieczne jest skontaktowanie się Klienta z Flow za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres wskazany w §2 ust. 2 lit. a w ciągu 14 dni od doręczenia bądź odebrania zamówionych przez Klienta Produktów.

 4. W ramach kontaktu wskazanego w ust. 3 Klient obowiązany jest wskazać swoje dane podane do realizacji zamówienia, ewentualnie dane kontaktowe (jeśli różnią się od tych. które zostały wskazane podczas składania zamówienia) numer zamówienia oraz opisać zdarzenie będące przedmiotem reklamacji.

 5. Flow rozpoznaje reklamację, nie później niż w ciągu 30 dni od dnia otrzymania zgłoszenia.

 6. O rozpoznaniu reklamacji Klient jest informowany za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres podany przez niego podczas składania zamówienia ewentualnie na inny adres wskazany podczas składania reklamacji.

§ 9

[Odesłania]

Zasady związane z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych oraz z polityką prywatności uregulowane zostały w odrębnych dokumentach.

§10

[Postanowienia końcowe]

 1. Flow poprzez zapisy Regulaminu informuje Klienta Indywidualnego, iż ma on możliwość skorzystania z:

  1. pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące tego trybu znajdują się na stronie internetowej www.uokik.gov.pl;

  2. internetowej platformy funkcjonującej w Unii Europejskiej Online Dispute Resolution (ODR) dostępnej pod adresem www.ec.europa.eu/odr, dającą konsumentowi i sprzedawcy możliwość polubownego rozstrzygnięcia sporu, bez konieczności udania się do sądu.

 2. W przypadku niemożności polubownego rozwiązania sporu powstałego między Klientem a Flow, spór podlegać będzie rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Flow. Niniejsze postanowienie nie ma zastosowania do Klienta Indywidualnego.

 3. Flow, poprzez zapisy Regulaminu stosownie do uregulowań zawartych w art. 12 ust. 13 i 15 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. prawach konsumenta informuje Klienta Indywidualnego o:

  1. obowiązku przedsiębiorcy dostarczenia rzeczy bez wad;

  2. istnieniu kodeksu dobrych praktyk o których mowa w art. 2 pk 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, który dostępny jest na stronie internetowej: www.isap.sejm.gov.pl.

 4. Niniejszy regulamin nie ogranicza żadnych praw gwarantowanych Klientowi Indywidualnemu przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 5. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym:

  1. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.),

  2. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. prawach konsumenta (Dz.U.2020.287 t.j. z dnia 2020.02.21 z późn. zm.),

  3. ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344 z późn. zm.).

 6. Flow zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu, o której Klient będzie każdorazowo informowany za pośrednictwem poczty elektronicznej, z odpowiednim, wyprzedzeniem. W przypadku braku akceptacji nowego regulaminu, Konto Użytkownika ulegnie dezaktywacji.

 7. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 21 grudnia 2020 r.

Zobacz nasz Instagram