Flow – Świece i akcesoria Sojowe

Polityka prywatności sklepu internetowego Flow

Drodzy Klienci

Szanujemy Państwa prywatność i dokładamy wszelkich starań, by każdy Klient podczas zakupów za pośrednictwem strony internetowej www.flowcandle.pl czuł się bezpiecznie i komfortowo. Poniżej prezentujemy Politykę Prywatności, której celem jest

– przedstawienie Klientom oraz Użytkownikom sklepu internetowego Flow informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych i wykorzystywania plików Cookies w witrynie www.flowcandle.pl wymaganych przez przepisy prawa oraz zapewnienie w zakresie odpowiadającym standardom i wymogom określonym w obowiązujących przepisach prawnych

 1. Informacje wstępne

  1. Administrator – administrator danych osobowych w rozumieniu RODO tj. podmiot przetwarzający dane osobowe uzyskane za pośrednictwem strony internetowej www.flowcandle.pl tj. każdocześni wspólnicy spółki cywilnej: Instytut Makijażu Permanentnego s.c., ul. Jacka Kuronia 9/1, 10-166 Olsztyn, NIP: 739-391-61-87 (dalej również jako: Flow).

  1. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.).

  2. Dane osobowe – dane osobowe w rozumieniu art. 4 pkt 1 RODO tj. wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;

  3. Przetwarzanie danych osobowych – zgodnie z art. 4 pkt. 2 RODO operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

  4. Regulamin – regulamin sklepu internetowego Flow, dostępnego na stronie www.flowcandle.pl.

  5. Klient – Klient w rozumieniu Regulaminu.

  6. Konto Użytkownika – Konto Użytkownika w rozumieniu Regulaminu.

  7. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca stronę internetową www.flowcandle.pl lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w niniejszej Polityce prywatności, w tym także Klienci sklepu Internetowego Flow w myśl Regulaminu.

 1. Kontakt z Administratorem

  1. Użytkownik ma możliwość skontaktowania się z Administratorem poprzez wysłanie:

  1. korespondencji tradycyjnej na adres: Instytut Makijażu Permanentnego s.c., ul. Jacka Kuronia 9/1, 10-166 Olsztyn;

  2. wiadomości e-mail na adres: flowcandle@wp.pl

 1. Cel przetwarzania danych osobowych

  1. Cele przetwarzania danych osobowych związane są z sklepu internetowego Flow, a więc jest to:

   1. Sprzedaż produktów sklepu interneowego Flow oraz związane z tym prowadzenie i obsługa Konta Użytkownika,

   2. Realizacja zamówień Klientów,

   3. Marketing bezpośredni oferowanych usług, inny niż newsletter,

   4. Cel statystyczny i analityczny,

   5. Ewentualne ustalenie i dochodzenie roszczeń lub obrona przed nimi.

 1. Podstawa prawna przetwarzania danych

  1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są przepisy RODO, które mają zastosowanie w przypadkach:

   1. zawarcia umowy sprzedaży lub działań podejmowanych na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

   2. ciążącego na nas obowiązku prawnego, np. związanego z prowadzeniem rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

   3. zawarcia umowy o świadczenie usług lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

   4. naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

   5. naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na prowadzeniu marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

   6. naszego prawnie uzasadnionego interesu. polegającego na przetwarzaniu danych w celach analitycznych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

   7. naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na badaniu satysfakcji klientów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

 1. Dane osobowe i prywatność związana z korzystaniem ze strony www.flowcandle.pl

  1. Celem dokonania zakupów na stronie internetowej www.flowcandle.pl Klient zakłada Konto Użytkownika. Podczas procedury rejestracji, Klient zostaje poproszony o podanie następujących danych:

   1. imię,

   2. nazwisko,

   3. firma (w przypadku przedsiębiorców),

   4. kraj,

   5. ulica, numer domu lub mieszkania,

   6. kod pocztowy,

   7. miasto;

   8. telefon,

   9. adres e-mail,

   10. numer NIP (w przypadku przedsiębiorców)

  2. Wszelkie dane osobowe przekazywane są dobrowolnie, jednakże jest to konieczne w celu zawarcia umowy z Flow.

  3. Dane osobowe przetwarzane w celach wskazanych w pkt. 3 – związanych z funkcjonowaniem sklepu internetowego Flow i związane z tym usługi. Gromadzone są również informacje o aktywności Użytkownika na stronie internetowej www.flowcandle.pl.

  4. Dane osobowe wszystkich osób korzystających ze strony internetowej www.flowcandle.pl poprzez Konto Użytkownika oraz osób niebędących zarejestrowanymi Użytkownikami (tj. osoby nieposiadające Konta Użytkownika) przetwarzane są przez Administratora danych osobowych.

 1. Skutek niepodania danych:

  1. Dane osobowe przekazywane są dobrowolnie, jednakże ich niepodanie (w zależności od ich celu) skutkować będzie:

   1. brakiem możliwości założenia Konta Użytkownika na stronie www.flowcandle.pl,

   2. brakiem możliwości korzystania zawarcia umowy sprzedaży Flow, a co za tym idzie – brak możliwości złożenia zamówienia na produkty oferowane przez sklep internetowy znajdujący się na stronie www.flowcandle.pl.

  2. Jeżeli Użytkownik umieszcza w na stronie internetowej www.flowcandle.pl lub podczas zakładania Konta Użytkownika jakiekolwiek dane osobowe innych osób trzecich (m.in. imiona, nazwisko, adres, numer telefonu oraz adres e-mail), czyni to na własną odpowiedzialność oraz pod warunkiem nienaruszenia przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.

 1. Okres przetwarzania danych

  1. Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Dane osobowe przetwarzane będą tylko w okresie, w którym Flow będzie mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:

   1. nastąpi wycofanie zgody Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych,

   2. Użytkownik złoży skuteczny sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych osobowych był uzasadniony interes Administratora lub gdy dane były przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej,

   3. Flow nie będzie miał już obowiązku prawnego do przetwarzania danych osobowych Użytkownika,

   4. ustanie możliwość ustalania, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń związanych z umową zawartą między Użytkownikiem, a Flow,

  2. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane. W przypadku wystąpienia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi okres przetwarzania danych może być przedłużony na czas w jakim będą wymagać tego przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 1. Prawa Użytkownika

  1. Zgodnie z przepisami RODO, w związku z przetwarzaniem danych osobowych każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do:

   1. żądania od Administratora dostępu do danych osobowych na podstawie art. 15 RODO,

   2. żądania od Administratora sprostowania danych osobowych na podstawie art. 16 RODO,

   3. żądania od Administratora usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) na podstawie art. 17 RODO,

   4. żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 18 RODO,

   5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 RODO,

   6. przenoszenia danych osobowych na podstawie art. 20 RODO,

   7. cofnięcia udzielonych wcześniej zgód dotyczących danych osobowych na postawie art. 7 RODO.

  2. Celem skorzystania z praw, o których mowa w pkt. 8.1 konieczne jest przesłanie:

    1. wiadomości e-mail na adres: flowcandle@wp.pl,

    2. wiadomości tradycyjnej na adres: Instytut Makijażu Permanentnego s.c., ul. Jacka Kuronia 9/1, 10-166 Olsztyn.

  3. Jeśli Użytkownik uzna, że jego dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, ma możliwość złożenia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. Usługi zewnętrzne / odbiorcy danych

  1. Realizując i świadcząc usługi Flow korzysta z zaplecza innych podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane dane osobowe Użytkownika. Poniżej znajduje się lista możliwych odbiorców danych osobowych:

   1. podmiot realizujący dostawę zamówień,

   2. podmiot obsługujący płatności za usługi świadczone przez Flow

   3. podmiot prowadzący księgowość Flow,

   4. hostingodawca,

   5. podmiot dostarczający oprogramowanie do prowadzenia strony internetowej www.flowcandle.pl oraz podmiot odpowiedzialny za obsługę systemu informatycznego związanego z www.flowcandle.pl,

   6. podmiot zapewniający usługi marketingowe,

   7. podmiot zapewniający usługi statystyczne,

   8. odpowiednie organy publiczne oraz osoby trzecie w zakresie, w jakim Administrator jest zobowiązany do udostępnienia im danych.

 1. Bezpieczeństwo danych

  1. Przetwarzając dane osobowe Użytkowników Administrator stosuje środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

  2. Certyfikat SSL jest protokołem sieciowym używanym do bezpiecznych połączeń internetowych poprzez szyfrowanie na stronach internetowych, który zapewnia poufność i bezpieczeństwo transmisji danych przesyłanych przez Internet.

  3. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania w zakresie stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe Użytkownika.

 1. Polityka Cookies

  1. Strona internetowa www.flowcandle.pl wykorzystuje pliki cookies.

  2. Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik łączy się w witryną www.flowcandle.pl w sposób trwały tymczasowy lub.

  3. Pliki Cookies zbierają informacje ułatwiające korzystanie ze strony internetowej www.flowcandle.pl oraz świadczonych przez nią usług drogą elektroniczną.

  4. Pliki cookies używane na stronie www.colorprint.pl są całkowicie bezpieczne dla Użytkowników. Za ich pośrednictwem nie jest możliwe przedostanie się na Urządzenie żadnego niechcianego oprogramowania bądź wirusów.

  5. Urządzenie w rozumieniu niniejszych uregulowań to mobilne bądź stacjonarne elektroniczne urządzenie z dostępem do Internetu wyposażone w przeglądarkę internetową, służące Użytkownikowi do łączenia się i korzystania ze stroną internetową www.flowcandle.pl (np. komputer, laptop, telefon, tablet).

  6. Strona internetowa www.flowcandle.pl wykorzystuje dwa rodzaje plików cookies tj.:

   1. pliki cookies trwałe,

   2. pliki cookies sesyjne.

  7. Pliki cookies trwałe są to pliki, które przechowywane są na Urządzeniu zarówno podczas trwania sesji przeglądarki jak i po jej zakończeniu, a ich usunięcie możliwe jest jedynie przez odpowiednie czynności Użytkownika.

  8. Pliki cookies sesyjne są to pliki, które przechowywane są na Urządzeniu jedynie podczas trwania sesji przeglądarki, a po jej zakończeniu zostają z niego samoistnie usunięte.

  9. Pliki cookies wykorzystywane są w celach ściśle związanych z poprawnym funkcjonowaniem strony www.flowcandle.pl tj.:

   1. zwiększeniu funkcjonalności strony dla Użytkowników,

   2. wprowadzenia ułatwień w korzystaniu dla Użytkowników,

   3. uwierzytelniania Użytkownika podczas trwania sesji przeglądarki

   4. dostosowania witryny stosownie do preferencji Użytkowników,

   5. zapamiętywania zawartości „koszyka” na czas trwania sesji,

   6. zapewnienia bezpieczeństwa,

   7. zapewnieniem bezawaryjności w działaniu witryny,

   8. konfiguracji i ulepszeń strony internetowej,

   9. sporządzaniu statystyk mających na celu późniejszą ich analizę i ulepszanie funkcjonalności strony w przyszłości.

  10. Każdy z Użytkowników ma możliwość zablokowania automatycznej obsługi plików cookies poprzez odpowiednie ustawienia przeglądarki internetowej na Urządzeniu, z którego korzysta.

  11. Czynność opisana w ust. 11.10 skutkować może problemami w prawidłowym korzystaniu ze strony internetowej www.flowcandle.pl.

 1. Zmiany polityki

Zapisy zawarte w niniejszej Polityce mogą ulec zmianie poprzez ich aktualizację oraz dostosowanie do aktualnych przepisów prawa. Aktualna wersja Polityki każdorazowo znajdować się będzie na stronie www.flowcandle.pl

 

 1. Prawo właściwe

W sprawach nie uregulowanych w Polityce stosuje się odpowiednie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Zobacz nasz Instagram